เงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ในอนาคตได้ ตามความเหมาะสม หากผู้ใช้บริการไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ได้แล้ว ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที


เงื่อนไขการให้บริการ

1. สมาชิกสามารถใช้บริการได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. สมาชิก ต้องยอมรับ กฎระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆของเว็บไซต์สำหรับการเข้ามาใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้สมาชิกส่ง Tag, Messages เพื่อการโฆษณาเชื้อเชิญทุกรูปแบบให้กับสมาชิกท่านอื่น

3. ข้อมูลเนื้อหา การออกแบบเว็บไซต์ต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในเว็บไซต์แก่สมาชิก และ/หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิห้ามมิให้สมาชิก และหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จำหน่าย Copyright material Trademark หรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

4. สมาชิกต้องไม่ใช้เว็บไซต์ และการให้บริการใดๆ ของเว็บไซต์ไปกระทำการเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์แห่งนี้

5. เว็บไซต์ เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น ห้ามสมาชิกนำการให้บริการของเว็บไซต์ไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เพื่อเป็นการปกป้องสมาชิกท่านอื่นจากการโฆษณา การชักชวนที่ไม่เหมาะสม เว็บไซต์จะดูแลและรักษาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นตามประเภทของการให้บริการตามข้อตกลง


กฎข้อห้ามของเวบไซต์

1. ห้าม สมาชิกนำข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ""ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผิดกฏหมาย"" ""ข้อมูลหรือเนื้อหาที่อาจสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น"" ""ข้อมูลหรือเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างใดให้กับผู้อื่น"" ""ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่เข้าข่าย หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม ผู้อื่น"" มาเผยแพร่ในเวบไซต์ เกษตรแฟร์.com เป็นอันขาด

2. ห้าม สมาชิกใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร เหยียดเชื้อชาติ เหยียดศาสนา เหยียดสีผิว และถ้อยคำที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น มาเผยแพร่ในเวบไซต์ เกษตรแฟร์.com เป็นอันขาด

3. ห้าม สมาชิกนำรูปภาพ วิดีโอโป๊เปลือยของตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งสร้างความเสียหายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือรูปภาพ วิดีโออื่นๆ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจารมาเผยแพร่ในเวบไซต์ เกษตรแฟร์.com เป็นอันขาด

4. ห้ามสมาชิกขายสินค้าบริการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย ในเวบไซต์ เกษตรแฟร์.com เป็นอันขาด

5. ในกรณีที่สมาชิกมิได้มีพฤติกรรมตามข้อ 1-4 อย่างชัดเจน แต่มีพฤติกรรมส่อไปในทางมิชอบ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือศิลธรรมอันดี ก็จะถือว่าสมาชิกได้ทำผิดกฎข้อห้ามของเวบไซต์เช่นกัน


การระงับการใช้บริการ

1. ระหว่าง การใช้งาน หากท่านทำผิดกฎข้อห้าม อาทิเช่น นำเนื้อหา หรือข้อมูลมาลงโดยผิดกฎหมาย หรือเนื้อหา ข้อมูลอาจสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดปัญหาอย่างใดๆ ให้กับผู้อื่น หรือเนื้อหาและข้อมูลใดๆ นั้น หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร เชื้อชาติ ศาสนา เซ็กส์ การเหยียดสีผิว รูปภาพเปลือยต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางมิชอบ อีกทั้งนำเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับขายสินค้าบริการต่างๆ ที่ผิดกฎหมายมาขายให้กับสมาชิกท่านอื่น ท่านจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกทันที

2. ทีมงาน ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการหรือหยุดการให้บริการในเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลทำให้การเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลง โดยทีมงานไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อสมาชิก หรือบุคคลภายนอกในการระงับการให้บริการหรือหยุดการให้บริการของเว็บไซต์

3. หากบริษัทฯ พบว่าสมาชิกท่านใดละเมิดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ จากเว็บไซต์ หรือจากทีมงานผู้ดูแล ผู้ให้บริการ

การตกลงเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แสดงว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการที่กล่าวมาแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ทุกประการ"